Sollentuna RC

Sollentuna Rotaryklubb

1959 – 2009
Sweden
Sollentuna-Tureberg Rotaryklubb

Tal vid 50-årsfirande på Bergendal, lördag 9 maj 2009

År 2005 firade rotaryrörelsen 100 år, den officiella födelsedagen är satt till 23 februari. Man har slagit fast att det var denna dag 1905 som advokaten Paul Harris och några kamrater från skilda branscher och yrkesbakgrund träffades i Chicago till något som skulle kunna kallas en första rotarylunch.

Hur som helst, rotarytanken spred sig först nationellt och sedan också internationellt. Första världskriget dämpade väl utvecklingen men via Dublin i Irland fotade sig Rotary även i Europa.

1926 var det dags för första klubben i Sverige, det blev Stockholms Rotaryklubb, som än idag är en stor och vital klubb.

Påföljande år startades klubbar i Göteborg och Hälsingborg och därefter följde under 20-30-talen nya klubbar i flertalet större och medelstora svenska städer, inklusive landets residens- och stiftsstäder.

Andra världskriget dämpade utvecklingen för Rotary, men efter krigets slut öppnades dörrarna för nya impulser och ambitioner, det internationella samarbetet lockade och rotarytanken tilltalade den nya efterkrigsgenerationen.

Under 1950-talet bildades också ett antal rotaryklubbar i stockholmsregionen och även Sollentunabor kom helt naturligt i kontakt med Rotary genom vänner och resor.

Initiativet till att sedan bilda Sollentuna Rotaryklubb togs av Olof Cardell, direktör för ett vid denna tid välkänt sollentunaföretag, AB Stålsvets. Olof Cardell och Olov Vidaeus, skoldirektör i Sollentuna kommun, kontaktade Solna Rotaryklubb, som hade stiftats 1956, för att få Solnaklubben som fadderklubb.

Solnaklubben ställde upp och då fanns uppenbarligen inga skäl att göra några längre utredningar.

Under våren 1958 skickade man in nödvändiga ansökningshandlingar till Rotary International, som sedan i oktober 1958, efter vederbörlig granskning, meddelade att man skulle komma att godkänna ansökningshandlingarna.

Med dessa förutsättningar togs kontakt med ett antal presumtiva medlemmar – vid denna tid endast herrar – med anknytning till Sollentuna, som sammankallades till ett konstituerande sammanträde den 4 november 1958.

Den 4 februari 1959 godkändes slutligen Sollentuna Rotaryklubb som medlem i Rotary International.

När man kommit så långt var det dags att fira! Den 4 maj 1959 hölls charterfesten tillsammans med medlemmarnas damer, varvid charterbrevet under högtidliga former överlämnades av dåvarande distriktsguvernören Nils Sundbäck i Sollentuna kyrka. Därefter följde supé med dans på Ulriksdals värdshus.

Sedan började den löpande klubbverksamhet, som nu pågått i 50 år.

I Sollentuna Rotaryklubb ingick 25 medlemmar vid bildandet 1959.

Jag vill gärna nämna att Stig Söderströms far, Sten Söderström, var en av chartermedlemmarna och Stig kunde som 20-åring nära följa klubbens tillblivelse.

Charterpresident och president under det första verksamhetsåret blev kammarherren och ryttmästaren Reinhold Rudbeck, som sedan kom att delta i klubbens sammanträden långt upp i hög ålder.

Den drivande kraften bakom klubbens tillblivelse, Olof Cardell, blev sedan klubbens andre president. Klubbens lunchmöten hölls måndagar fram till början av 1970-talet på Ulriksdals värdshus.

Vid sidan lunchmötena roade sig också klubbmedlemmarna tillsammans med sina fruar. Efter charterfesten 4 maj 1959 avåts sålunda gåsmiddag 16 november 1959 på Ulriksdals värdshus och vårfest hade man 2 maj 1960, också då på Ulriksdal.

Under de kommande tio åren fortsatte traditionen med gåsmiddagar, nya inslag blev julluncher och julandakter. Även några familjeutflykter arrangerades. Museibesök och operabesök arrangerades också några gånger under årens lopp.

Vid slutet av 1968 hade klubben 43 medlemmar.

Under perioden 1969-1979 ökade klubben sitt genomsnittliga medlemstal så att klubben 1979 hade 57 medlemmar.

Många nya medlemmar hade tillkommit men samtidigt bidrog klubben med chartermedlemmar när vi blev faddrar till nya klubbar i Sigtuna 1967, Upplands Väsby 1976 och Sollentuna-Tureberg 1978.

I början av 1973 flyttades lunchmötena till Sollentuna Golfklubb.

Lunchmötena kom också att flyttas till onsdagar.

Ett problem med luncherna på golfklubben var att snöröjningen inte alltid fungerade särskilt väl. Somliga medlemmar tröttnade också på den stående lunchrätten ”Korv Stroganoff” Den sociala samvaron fortsatte, även om den troligtvis inte var lika intensiv som klubbens första år.

Ett antal glada fester arrangerades dock i klubbens regi på 70-talet och julluncherna var en årligt återkommande begivenhet. På inbjudan av vår egen kapellmästare Thorgny Ström kom också ett stort antal framträdande sångartister – mestadels duktiga och vackra kvinnor – att gästa klubben.

De senaste tjugofem åren har klubben i genomsnitt haft omkring 60 medlemmar. Även om cirkulationen stundtals varit ganska hög har klubben under hela tiden haft en stabil kärna av medlemmar, som varit klubbmedlemmar i 20-30 år.

Kvinnor välkomnades som medlemmar i Rotary från 1989. Detta har givetvis i stort fördubblat rekryteringsbasen för nya kvalificerade medlemmar. Sollentuna RK hade redan 1982 motionerat till Rotarys lagråd om kvinnliga medlemmar i Rotary. Det blev tvärstopp då, men 1989 hade opinionen i lagrådet växlat till förmån för kvinnliga medlemmar.

När Star Hotel etablerades i Sollentuna centrum flyttade vi i mitten av 80-talet våra veckosammankomster från golfklubben till Star Hotel. Vi har sedan haft våra sammankomster på tre ställen i huset.

De olika årens programkommittéer har överlag erbjudit klubbmedlemmarna utomordentliga lunchprogram med ofta lysande talare. Det är i hög grad relevant att beskriva klubbens föredragsutbud vid luncherna som en koncentrerad utbildning i allmänbildning.

Samhällstjänsten har under senare år omorganiserats så att klubbens engagemang kommit att ske i projektform. Det stora projektet har då kommit att gälla antidroginsatser i Sollentuna i samarbete med främst skolorna i kommunen med distribution av sk. drogsnurror till föräldrar med barn i nedre tonåren.

Ett annat mycket lyckat projekt har skett i samråd med Sollentuna kommun, det handlar om ett mentorprojekt innebärande att klubbens medlemmar engagerar sig som mentorer till sollentunabor med invandrarbakgrund och likartad yrkeskompetens som våra egna medlemmar.

Sollentuna RK har under årens lopp medverkat i ungdomsutbytet med USA, Australien, Brasilien, Syd-Korea och nu senast innevarande år med Suzy från Mexiko.

Vi har sänt ut ett antal stipendiater från Sollentuna till främst USA och vi har samtidigt som värdfamiljer i Sollentuna välkomnat motsvarande antal utländska stipendiater.

Till den internationella satsningen under senare år skall vidare nämnas den delfinansiering av ett barnhem i Thailand, ”Baan Chivit Mai” som genomfördes 1999-2002. Klubbens bidrag var 20.000:- per år, en ansenlig summa ur klubbens synpunkt.

Under rotaryåret 2004-2005 etablerades ett vänklubbsutbyte med Dmitrovs RK i norra Moskvaområdet. För Dmitrovs räkning producerades en drogsnurra i en rysk version, för vilket bidrag från Rotary Foundation också erhållits.

Sollentuna RK har sedan starten varit en mycket aktiv klubb med motiverade och engagerade medlemmar – vi har tillsammans under årens lopp varit drygt 200 medlemmar – som i glad och positiv stämning i samverkan genomfört 50 framgångsrika verksamhetsår.

Nu ska vi satsa på att också kommande år skall bli lika lyckosamma för både oss själva och Rotary International.

Ledorden skall även fortsättningsvis för oss alla vara ”Service above self” eller med svensk omskrivning ”omtanke utan baktanke”.

Acknowledgements to John Örtengren and Per Naess.